Ta strona korzysta z plików Cookies. Zasady ich wykorzystania są opisane w naszej Polityce cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć Cookies w przeglądarce.
Navigatorfirm.pl
Sobota, 26.05.2018, 146 dzień roku. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Znajdź firmę
STRONA GŁÓWNA > Regulamin

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ P&J PROJECT

SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.      Ogólne Warunki Handlowe i  Regulamin Świadczenia Usług określają zasady świadczenia usług reklamowych przez P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, spółkę prawa handlowego, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000438644, czynnego podatnika podatku od towarów i usług o numerze NIP 7811878935, o numerze REGON 302138800 zwaną dalej „Przyjmującym Zlecenie”.

2.      Do umowy zawieranej pomiędzy Przyjmującym Zlecenie a Zamawiającym mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe, w szczególności klauzule stanowiące załącznik do ogólnych warunkach handlowych  lub odbiegające od ich uregulowań. 

 

§ 2. Definicje

  1. NAVIGATORfirm – serwis internetowy Przyjmującego Zlecenie funkcjonujący pod adresem www.navigatorfirm.pl.
  2. Usługi – usługi świadczone przez Przyjmującego Zlecenie rozumiane są jako opublikowanie informacji (na podstawie formularza) Zamawiającego oraz umożliwienie dostępu do danych oraz ich edycji poprzez serwis NAVIGATORfirm. Szczegółowy zakres działań podejmowanych w ramach wykonywania usług uzależniony jest od rodzaju wybranej przez Zamawiającego wersji usługi, zgodnie z formularzem zamówienia.
  3. Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu NAVIGATORfirm.
  4. Zamawiający - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.
  5. Przyjmujący Zlecenie – przedsiębiorstwo P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, o którym mowa w par.1 pkt. 1.
  6. Strony umowy – w niniejszych OWHiR oznaczać będzie Przyjmującego Zlecenie i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno. Pojęcie występować będzie również w postaci skróconej jako "strony".
  7. OWHiR – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Ogólne Warunki Handlowe i Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych przez P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 

§ 3. Usługa

P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym i niniejszymi OWHiR, w kształcie i według specyfikacji określonej w umowie i ofercie.

 

§ 4. Oferta i zawarcie umowy

1.      Rejestracja w serwisie NAVIGATORfirm odbywa się poprzez zamówienie (na podstawie formularza zgłoszeniowego), przyjęcie Zlecenia przez Przyjmującego Zlecenie oraz zawarcie umowy. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści OWHiR.

2.      Przyjmujący Zlecenie potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie faktury proforma na adres e-mail lub doręczenie faktury VAT na adres wskazany przez Zamawiającego.

3.      Do chwili potwierdzenia zawarcia umowy zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.

4.      Do zawarcia umowy dochodzi w każdy sposób dozwolony prawem, a w szczególności przewidziany w przepisach kodeksu cywilnego.

5.      Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania opłaty abonamentowej w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia faktury proforma.

6.      Przyjmujący Zlecenie zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty uznania jego rachunku wskazanego w treści umowy.

7.      Przyjmujący Zlecenie ma prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.

8.      Zamawiający może dokonać zmiany opublikowanych w serwisie NAVIGATORfirm informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Przyjmujący Zlecenie udostępnił Zamawiającemu taką możliwość.

 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający  oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w portalu NAVIGATORfirm nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 

§ 6. Obowiązki Przyjmującego Zamówienie

1.      Przyjmujący Zlecenie zobowiązuje się do dołożenia największej staranności przy wykonywaniu zamówienia.

2.      Przyjmujący Zlecenie odpowiada przy niemożliwości wywiązania się z umowy oraz w wypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia, które nastąpiły po zawarciu umowy. Za powstałe szkody odpowiada on tylko w razie umyślności i rażącego niedbalstwa.

3.      W przypadku niedostępności serwisu NAVIGATORfirm przekraczającej 72 godziny, Przyjmujący Zlecenie  zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas niedostępności usługi.

4.      Przyjmujący Zlecenie samodzielnie decyduje o zawartości portalu NAVIGATORfirm i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.

5.      Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Zamawiającego w przypadku naruszenia postanowień OWH.

 

§ 7. Wyłączenie odpowiedzialności Przyjmującego Zlecenie

1.      Przyjmujący Zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

2.      Przyjmujący Zlecenie zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do serwisu NAVIGATORfirm w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub swojej infrastruktury.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych i ogólne zasady polityki prywatności

1.       P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą".

2.      P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zapewnia realizację praw osób fizycznych, wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W szczególności zapewnia:

a)      prawo kontroli danych osobowych (art. 32 ust. 1 Ustawy), poprzez prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych. Prawo to nie przysługuje, w szczególności, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda, szczególny przepis prawa lub są one przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

b)      prawo do kontroli swoich danych osobowych, które można realizować m. in. poprzez żądanie informacji, odnośnie przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ma prawo odmówić podania informacji dotyczącej danych objętych tajemnicą zawodową, służbową lub państwową lub informacji, z którą związane jest zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

c)      prawo zażądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (art. 32 ust. 6 Ustawy), z zastrzeżeniem że P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ma prawo odmówić spełnienia żądania wykonania czynności, których tryb uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

3.      P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, że dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne w celu realizacji umów objętych niniejszymi warunkami i regulaminem.

4.        Poczta elektroniczna kierowana do P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  jest archiwizowana i może w być wykorzystana dla celów dowodowych.

5.      P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zapewnia każdemu zamawiającemu możliwość dostępu do treści danych objętych bazą danych jak również zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych z bazy danych, bezpośrednio za pomocą strony www.navigatorfirm.pl lub przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres biuro@navigatorfirm.pl lub wysłanie listu na adres: 60-818 Poznań, Sienkiewicza 22.

6.      P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za sposób użytkowania wszystkich informacji, w tym także danych osobowych zawartych w swoich bazach danych.

 

§ 9. Odpowiedzialność za treści i materiały

1.      P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie ponosi też odpowiedzialności za treść danych zawartych w profilu danego podmiotu gospodarczego, w tym nie gwarantuje, że dostępne w bazach danych dane lub informacje są dokładne, pełne lub aktualne.

2.      P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie swoich baz danych, w tym za naruszenie praw własności intelektualnych osób trzecich.

3.      P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie opowiada również za treść jakiejkolwiek informacji przesłanych przez klientów lub za treść informacji umieszczonej przez klienta w bazie danych lub przez osoby trzecie, nawet jeśli dostęp do bazy danych został uzyskany poprzez witrynę należąca do P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Niemniej P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ma prawo, z którego może korzystać na zasadzie całkowitej dowolności, do przeglądania, redagowania i usuwania wszelkiego materiału lub danych, który uzna za nielegalny, obraźliwy lub w innym sensie niestosowny.

4.      W żadnym z przypadków P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie ponosi wobec kogokolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub inne szkody związane z korzystaniem z danych lub też odwoływaniem się do danych znalezionych w bazach danych bądź na stronie www.navigatorfirm.pl lub na jakiejkolwiek innej stronie WWW z nią powiązanej, uwzględniając przy tym możliwości utraty zysków, przerw w funkcjonowaniu, utraty programów i innych danych, nawet w przypadku wyraźnego powiadomienia P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o możliwości wystąpienia powyższych zdarzeń.

5.      Za wszelkie treści objęte usługą, a dostarczone przez zamawiającego w celu realizacji umowy wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.

 

§ 10. Wynagrodzenie oraz opłaty abonamentowe

1.       Zamawiający płaci za usługi na zasadach określonych w umowie.

2.      W przypadku opóźnienia w zapłacie całości lub części wynagrodzenia Przyjmujący Zlecenie ma prawo wstrzymać realizację całej usługi.

3.      Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Przyjmującego Zlecenie usługi określane są indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu zawarcia umowy.

4.      Przed końcem okresu abonamentowego Przyjmujący Zlecenie wystawi Zamawiającemu fakturę proforma i zlecenie ulegnie przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy, chyba że na co najmniej trzy miesiące przed zakończeniem okresu abonamentowego zostanie mu doręczone pisemne oświadczenie o rezygnacji z usług.

5.      W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.

6.      Przyjmujący Zlecenie zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi o wskaźnik inflacji bez informowania o tej zmianie Zamawiającego. Zmiana może nastąpić raz w roku o roczny wskaźnik inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

 

§ 11. Usługi osób trzecich

Przyjmujący Zlecenie może zamówić wykonanie poszczególnych usług związanych z wykonywanym zamówieniem u osób trzecich w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z treścią specyfikacji i warunkami umowy.

 

§ 12. Reklamacje i postępowanie reklamacyjne

1.      Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia.

2.      Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Przyjmującego Zlecenie, jeżeli nie zawiadomi go o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Przyjmującego Zlecenie zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.

3.      Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jedynie do wysokości otrzymanego przez Przyjmującego Zlecenie wynagrodzenia.

4.      Reklamacja Zleceniodawcy powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, numer umowy, której dotyczy reklamacja, datę zgłoszenia, treść oraz czytelny podpis.

5.      W trosce o rzetelne rozpatrzenie każdej składanej reklamacji, Przyjmujący Zlecenie zachowuje prawo do dokładnego przeanalizowania dokumentacji sprawy związanej z reklamacją Zleceniodawcy. Przyjmujący Zlecenie zastrzega sobie prawo wezwania Zleceniodawcy do uzupełnienia dokumentacji reklamacyjnej i wstrzymania procesu reklamacyjnego do czasu uzupełnienia niezbędnych danych, jeżeli zachodzi taka konieczność w toku prowadzonego postępowania reklamacyjnego.

6.      Zleceniodawca ma prawo do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Decyzje w zakresie rozpatrywanej reklamacji są przekazywane tylko i wyłącznie w formie pisemnej (w tym dopuszcza się formę mailową).

7.      Reklamacje rozpatrywane są na podstawie kolejności zgłoszeń w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

 

§ 13. Odstąpienie od umowy

1.  Zleceniodawca który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.    Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuję się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3.  Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy  Zleceniodawca powinien dołączyć nr konta, na jaki Przyjmujący Zlecenie ma zwrócić zapłatę.

4.    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Zleceniodawca powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby firmy lub na adres e-mail Przyjmującego Zlecenie. P&J Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w ciągu 3 dni roboczych wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Zleceniodawcy listem zwykłym lub pocztą elektroniczna na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Zleceniodawca powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej na adres siedziby firmy lub jej skan na adres e-mail  Przyjmującego Zlecenie. Po jej otrzymaniu Przyjmujący Zlecenie, w ciągu 7 dni roboczych dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Zleceniodawcy.

 

§ 14. Wejście w życie i zmiany OWHiR

1.      OWHiR wchodzą w życie z dniem 24.04.2013

2.      Przyjmujący Zlecenie zastrzega sobie prawo do zmiany treści OWHiR w każdym czasie.

3.      W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków OWH przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.

4.      OWHiR wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz umową będącymi jego integralną częścią, stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż określone w niniejszych OWHiR. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszymi OWHiR. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

1.      Wszystkie pisma i oświadczenia, składane między stronami w wykonaniu umowy, o których mowa w OWHiR, dla których nie jest zastrzeżona forma pisemna, mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej (poczty e-mail) i są skuteczne z chwilą ich otrzymania przez stronę przyjmującą  oświadczenie. Wszelka korespondencja kierowana pod ostatni wskazany adres pocztowy lub elektroniczny uznana będzie za skutecznie doręczoną.

2.      Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do PKP na potrzeby marketingowe Przyjmującego Zlecenie lub podmiotów wskazanych przez niego oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do niego lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Przyjmującego Zlecenie informacji o charakterze handlowym.

3.     Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Przyjmującego Zlecenie.

4.      W przypadku powstania opóźnienia płatniczego Przyjmujący Zlecenie zastrzega sobie prawo do zerwania Zlecenia z naliczeniem kary umownej w pełnej kwocie wartości zlecenia i do obciążenia Zleceniodawcy kosztami związanymi w monitami o zaległościach płatniczych oraz kosztami związanymi z windykacją w kwocie netto: 10 zł za monit poprzez e-mail, fax lub telefon, 25 zł za monit listowny, 30 zł za listowne wezwanie do zapłaty, 100 zł za przekazanie zobowiązania do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane. Naruszenie tajemnicy może skutkować dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

5.      Zamawiający jako adres do doręczeń wskazuje adres e-mail oraz adres pocztowy wskazany w umowie.

6.      Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od Przyjmującego Zlecenie oraz jego klientów, na adres e-mail; numer telefonu; adres pocztowy prowadzonej działalności gospodarczej, informacji handlowych lub marketingowych. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w publikacjach przyjmującego zlecenie linku/informacji o stronie Zamawiającego na Facebook.com lub/i innych serwisach społecznościowych. Niniejsza zgoda obowiązuje bezterminowo do czasu jej cofnięcia przez Zamawiającego.

7.      Zamawiający wyraża zgodę na publikowanie przez przyjmującego zlecenie  jego danych w formie wpisu podstawowego po wygaśnięciu /rozwiązaniu niniejszego zamówienia.

8.      W Regulaminie i umowach zawieranych na jego podstawie mowa jest wyłącznie o przepisach prawa polskiego, które jako jedyne mają do nich zastosowanie.

9.       Umowa zawarta między Przyjmującym Zlecenie a Zamawiającym podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikłe na tle jej realizacji Zamawiający i przyjmujący zlecenie poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego miejscowo dla przyjmującego zlecenie.


-   O nas
-   Kontakt
  -   Praca
-   Regulamin
-   Polityka Cookies
  Znajdź nas na portalach społecznościowych
        

(c) 2013 Copyright by navigatorfirm.pl